ul. Mikołajska 4, 31-027 Kraków, tel. +48 12 421 62 50

Sponsorzy

Aby Fundacja mogła działać, nasze zamierzenie należało połączyć ze wsparciem finansowym. Pierwsze dotacje pochodziły od Banku Przemysłowo-Handlowego, który wspiera nas do dzisiaj i Fundacji im. S. Batorego. Stopniowo zwiększało się grono sponsorów przekonanych o słuszności podejmowanych działań. Niektórzy, jak BIG Bank Gdański, German Marshall Fund of the United States, Fundacja im. F. Naumanna, Fundacja Konrada Adenauera czy Fundacja im. F. Eberta, towarzyszą fundacji do dziś. Inni, jak Bank Handlowy, Bank PKO S.A., Rada Europy, NATO, fundusz PHARE, Ministerstwo Spraw Zagranicznych czy firmy prywatne, wspierali wybrane projekty. Z pozyskiwanych środków finansowane były wszystkie działania oraz koszty instytucjonalne ISS (a wcześniej MCRD), jako że Fundacja nigdy nie miała stałego źródła dochodów. Pozwalało jej to zachować niezależność od instytucji państwowych, niezbędną w tego typu działalności, ale wymagało dużej zapobiegliwości i przejrzystości rozliczeń.

gmf_logo.jpg   German Marshall Fund (GMF)

jest Amerykańską instytucją stymulującą wymianę poglądów i współpracę pomiedzy USA i Europą w duchu powojennego Planu Marshalla. GMF został utworzony w roku 1972. Poprzez działalność w USA i Europie GMF dążył do zbudowania większego zrozumienia pomiędzy partnerami po obydwu stronach Atlantyku. Programy fundacji propagują studia w dziedzinie polityki międzynarodowej i wewnętrznej, wspierają badania porównawcze i debaty w ziedzinach gospodoarki, środowiska, polityki zagranicznej, imigracji i transformacji w krajach Europy środkowo-Wschodniej. GMF prowadzi szereg programów stypendialnych przeznaczonych dla młodych liderów działających w obszarze stosunków transatlantyckich, wierząc że te stypendia są istotnym elementem jego wysiłków w celu stworzenia nowych płaszczyzn porozumienia pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Europą. GMF współpracuje z wieloma rządowymi i pozarządowymi organizacjami oraz instytucjami, szczególnie koncentrując się na projektach dotyczących Środkowej i Wschodniej Europy i Bałkanów

neumann logo.jpg

Fundacja im. Friedricha Naumanna

jest niemiecką fundacją polityki liberalnej. Jej celem jest propagowanie zasady wolności w oparciu o edukację obywatelską, ukazującą istotę demokracji, państwa prawa, gospodarki rynkowej, tolerancji oraz społeczeństwa obywatelskiego, dającą obywatelom jednocześnie wiedzę niezbędną dla świadomego podejmowania decyzji politycznych. Współpracując z różnymi partnerami, Fundacja propaguje kształcenie obywatelskie osób dorosłych, prezentując liberalny punkt widzenia w takich dziedzinach jak polityka ekonomiczna i społeczna, prawa człowieka i obywatela, prawa mniejszości, samorząd lokalny, kwestie bezpieczeństwa europejskiego, a w szczególności zagadnienia związane z integracją europejską oraz rozszerzeniem Unii Europejskiej. Ponadto, wszystkim działaniom Fundacji im. Friedricha Naumanna w Polsce przyświeca jeszcze jedna istotna idea: wkład w rozwój porozumienia między Polską a Niemcami, w dzieło zbliżenia sąsiadujących ze sobą krajów i narodów.

FES_logo_122x72_blau.jpg   Fundacja im. Friedricha Eberta

jest prywatną niemiecką instytucją o charakterze publicznym. Działa ona na rzecz podstawowych wartości demokracji społecznej i gospodarki rynkowej. Założona została w Berlinie w roku 1925 na mocy zapisu testamentowego Friedricha Eberta prezydenta Rzeszy po ustanowieniu Republiki Weimarskiej. Fundacja im. Friedricha Eberta z siedzibą w Berlinie i w Bonn zatrudnia obecnie 600 pracowników, posiada przedstwicielstwa w 90 krajach, a angażuje się w ponad 100 krajach na całym świecie. Polska, ze względu na zakres i intensywność podejmowanych działań, jest jednym z ważniejszych terenów działalności Fundacji. Świadczy o tym chociażby fakt, że działające od 1990 roku biuro warszawskie pod względem liczby zatrudnionych i wielkości środków należy do największych zagranicznych przedstawicielstw Fundacji. Fundacja im. Friedricha Eberta wspiera w swej współpracy z Polską społeczny dialog oraz pragnie dopomóc w umacnianiu demokracji, pluralizmu i decentralizacji, jak też w rozwoju gospodarczym i społecznym.

 

KAS_Logo_blau72.jpg    Fundacja Konrada Adenauera (FKA) w Polsce

Fundacja Konrada Adenauera jest niemiecką fundacją polityczną, której celem jest edukacja polityczna na rzecz pokoju, wolności i sprawiedliwości. Finansowana jest z budżetu państwa. Biuro FKA w Polsce powstało 10 listopada 1989 roku jako wyraz uznania dla walki Polaków o wolność, demokrację, która przyczyniła się do pokonania dyktatury komunistycznie i podziału w Europie. Główne cele fundacji w Polsce to rozwój stosunków między Polską a Niemcami,
wspieranie jedności europejskiej i społeczeństwa obywatelskiego, a także dialogu międzypartyjnego oraz dyskusja na temat polityki, odpowiedzialności społecznej, wartości i pamięci historycznej. Tym tematom poświęcone są liczne konferencje, debaty publiczne, seminaria i programy, organizowane z polskimi partnerami. Fundacja wydaje wiele publikacji i analiz, przyznaje stypendia i wspiera projekty na rzecz kształcenia politycznego w całym kraju.

fsb_logo_200x150.jpg    Fundacja im. Stefana Batorego

wspiera rozwój demokratycznego, otwartego społeczeństwa. Do priorytetowych zadań Fundacji należy: wzmacnianie roli i aktywności społeczeństwa obywatelskiego Fundacja zarówno w Polsce, jak i w innych krajach naszego regionu, pragnie współtworzyć społeczeństwo obywatelskie. propagowanie swobód obywatelskich i zasad państwa prawa Poszanowanie zasad państwa prawa, przestrzeganie przejrzystości w życiu publicznym, obrona swobód obywatelskich, praw mniejszości, kobiet, dzieci, niepełnosprawnych, imigrantów i uchodźców to podstawowe zasady demokracji, które Fundacja upowszechnia tak w Polsce, jak i innych krajach naszego regionu. rozwijanie współpracy i solidarności międzynarodowej Państwa mają jasno wytyczone granice, natomiast narody i społeczeństwa powinny się przenikać i wzajemnie wzbogacać. Fundacja wspiera działania sprzyjające wymianie doświadczeń związanych z procesami przemian politycznych, budowaniem społeczeństwa obywatelskiego i radzeniem sobie z problemami społecznymi między krajami Europy Środkowej i Wschodniej. Swoje zadania Fundacja realizuje w ramach ośmiu programów krajowych i międzynarodowych. Zajmują się one rozpatrywaniem wniosków i przyznawaniem dotacji oraz monitorowaniem sposobu i efektów wykorzystania przekazanych środków finansowych, a także działaniami operacyjnymi – organizowaniem debat i konferencji, spotkań, szkoleń.

bph.logo.jpg         Bank BPH

jest trzecim co do wielkości bankiem w Polsce, trzecim wśród polskich banków notowanych na giełdzie pod względem kapitalizacji rynkowej i drugim pod względem wartości wolnego obrotu. Udział BPH PBK w podstawowych produktach rynkowych wynosi około 10%, zaś udział w kredytach mieszkaniowych dla osób prywatnych przekracza 14%. Bank obsługuje ponad 2,7 mln klientów, dysponuje siecią prawie 500 placówek zlokalizowanych na terenie całego kraju, a klienci Banku mają zapewniony dostęp do sieci około 1150 bankomatów, w tym 720 bankomatów własnych Banku i 430 bankomatów Euronet. BPH PBK jest bankiem uniwersalnym i zorientowanym rynkowo. Elastycznie reaguje na zmieniające się potrzeby Klientów dostosowując zakres i jakość oferty do ich oczekiwań i promując kompleksową obsługę. Strategia Banku zakłada zdobycie pozycji wiodącego, nowoczesnego i innowacyjnego banku uniwersalnego, świadczącego kompleksowe usługi kredytowe, depozytowe i rozliczeniowe dla klientów detalicznych i instytucjonalnych ? zarówno dla przedsiębiorstw prywatnych, jak i jednostek sektora publicznego. Głównymi filarami strategii są: bankowość detaliczna skoncentrowana przede wszystkim na obsłudze klasy średniej oraz bankowość korporacyjna, zwłaszcza w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw oraz największych korporacji, również międzynarodowych. Bank korzysta z najlepszych rozwiązań wypracowanych przez inwestora strategicznego, Grupę HVB, którego interesy w Polsce reprezentuje Bank Austria Creditanstalt ? spółka-matka BPH PBK. Bank BPH PBK rozwija systematycznie swój potencjał konkurencyjny poprzez nacisk m.in. na poszerzanie sieci i kanałów dystrybucji, wdrażanie nowoczesnych rozwiązań informatycznych i zwiększanie komplementarności obsługi. Oferta BPH PBK obejmuje także produkty instytucji finansowych należących do grupy kapitałowej Banku. W szczególności dotyczy to obszarów: finansowania nieruchomości, ubezpieczeń, usług leasingowych oraz zarządzania aktywami.

bank_millennium.logo.jpgBank Millennium

jest ogólnopolskim, uniwersalnym bankiem komercyjnym oferującym nowoczesne usługi finansowe poprzez wyspecjalizowane linie biznesowe: Millennium specjalizujące się w obsłudze klientów indywidualnych, Millennium Prestige oferujące wszechstronny serwis klientom o wysokim statusie majątkowym, Millennium Biznes przeznaczone do współpracy z małymi firmami i Bank Millennium Bankowość Przedsiębiorstw oferujące swe usługi średnim i dużym firmom. Dążąc do realizacji swojej misji, którą jest świadczenie usług finansowych na najwyższym poziomie, bank stworzył nowy standard całodobowej obsługi klientów oparty o wykorzystanie multifunkcjonalnych bankomatów i usług dostępnych przez telefon. Bank jest spółka publiczną, której akcje notowane są od 1992 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Realizując swoją społeczną misję bank wspiera wydarzenia artystyczne z kręgu kultury wysokiej oraz ważkie programy naukowe i edukacyjne. Bank Millennium SA.

Księga sprawiedliwych ISS dla organizacji pozarządowych

PODSTRONY

NAJNOWSZA PUBLIKACJA

Małopolska bogata w kultury. Śladami historii i kultury Żydów.

realizacja: